Εικόνες Μέσα στο Χρόνο : φωτογραφικό αρχείο Ν. Ημαθίας : [2350]

Στο Φωτογραφικό Αρχείο Ν. Ημαθίας έχετε πρόσβαση σε ψηφιακές εικόνες που εκτείνονται χρονικά κυρίως από τις αρχές του 1900 έως και την δεκαετία του ’70. Πρόσωπα, εκπαίδευση, κοινωνική, πολιτική και θρησκευτική ζωή, τοπωνύμια και οδοί είναι κάποια από τα θέματα των φωτογραφιών.

In the Photographic Archive of Veria Perfecture, you can have access to digital pictures extending primarily from the beginnings of 1900 until the decade of ’70. People, education, social, political and religious life, names of places and streets are some of the topics of the photographs.