Χειρόγραφα - Manuscripts : [14]

Η συλλογή περιλαμβάνει Χειρόγραφα της Μονής του 17ου – 20ου αιώνα.

The collection includes Manuscripts of the Monastery of the 17th -20th century.