Κάρτες - Χάρτες : [216]

Η συλλογή των Καρτών-Χαρτών περιλαμβάνει 7 χάρτες του 18ου και 19ου αι. από τον ελλαδικό χώρο και περίπου 120 παλιές καρτ-ποστάλ των αρχών του 20ου αιώνα κυρίως από την περιοχή της Μακεδονίας.

The collection of Postcards-Maps includes 7 maps of the 18th and 19th cent. of the Greek territory and approximately 120 postcards of the beginnings of the 20th century mainly from the region of Macedonia.