Πολιτισμός στην Ημαθία : [48]

Η συλλογή περιλαμβάνει καταλόγους, αφίσες, προσκλήσεις από συλλόγους, γκαλερί, φορείς πολιτισμού, καλλιτέχνες...

The collection includes catalogs, posters, invitations from clubs, galleries, cultural institutions, artists ....